Centrum voor Jeugd en Gezin +

De totale jeugdhulp is sinds 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente. Eerder hielden verschillende instanties zich vaak bezig met één jongere of één gezin. Zij werkten niet voldoende samen en keken daarbij niet naar wat mensen zelf of met hulp van elkaar kunnen. De zorg werd hierdoor onbetaalbaar. En dat moest veranderen.
In samenwerking met de gemeenten Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden is de gemeente Bladel aan de slag gegaan met het verbeteren van de jeugdhulp. Deze wordt nu dichter bij huis georganiseerd, waardoor we ook beter samen kunnen werken. Hierdoor krijgen kinderen en opvoeders makkelijker en sneller toegang tot de juiste hulp. Hiernaast kan er nu beter gekeken worden naar wat mensen zelf of met hulp van elkaar kunnen.
 

Veranderingen

De taken en verantwoordelijkheden die de gemeente al had op het gebied van jeugdhulp zijn nu georganiseerd in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+ De Kempen). Hierbij gaat het over taken en verantwoordelijkheden die te maken hebben met opvoeding, het opgroeien en de gezondheid van een kind. Sinds 2015 heeft de gemeente er ook alle andere vormen van jeugdhulp bij gekregen, waaronder specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling.


Samenwerking

Samen (gemeente Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden) hebben we de veranderingen opgepakt. We doen dat onder de naam CJG+ De Kempen. Het CJG+ bestaat uit vier lokale ondersteuningsteams (LOT’s) en één Kempenteam jeugdhulp. In elke Kempengemeente is één LOT werkzaam, dat functioneert als direct aanspreekpunt voor vragen over opgroeien en opvoeden. Wanneer de vragen complexer worden, schakelt het lokale ondersteuningsteam het Kempenteam jeugdhulp in.

Het is belangrijk dat wanneer het even niet zo goed loopt in uw gezin, u op plaatsen terecht kunt waar u al op regelmatige basis komt met uw kind, zoals het consultatiebureau en de school. Deze organisaties werken samen met het CJG+. Samen met uw gezin wordt gekeken wat er aan de hand is en maken we afspraken. Hierbij zijn uw mogelijkheden het vertrekpunt.

Het CJG+ heeft afspraken gemaakt met zorginstanties, zodat iedereen goed geholpen kan worden. Wanneer specialistische zorg nodig is, nemen we dat regionaal af. Door samen te werken op regionaal niveau zijn de juiste afspraken gemaakt met de zorgaanbieders, waardoor we goede en betaalbare zorg kunnen garanderen.

voor meer info ga naar: http://www.cjgplusdekempen.nl