Medezeggenschapsraad (MR)

De  M.R.  is het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Elke school moet een MR hebben. De MR spreekt zowel voor ouders, personeel als leerlingen. Zij heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden.  Voor zeer veel besluiten heeft het schoolbestuur instemming of advies van de medezeggenschapsraad nodig, voordat de besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd. De M.R. is een schakel tussen school en de directeur als gemandateerde namens het bestuur. De MR bestaat op onze school uit twee leerkrachten (personeelsgeleding) en twee ouders (oudergeleding). De leden hebben zitting gedurende maximaal twee jaar. Daarna zijn ze aftredend maar mogen zich wel herkiesbaar stellen.

Instemming met beslissingen die het bestuur neemt, is onder meer nodig bij:
  • verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
  • vaststelling en wijziging van: o.a. het schoolplan, schoolgids, beleid hulpouders,
 
Voor het adviesrecht valt te denken aan:
  • fusie met een andere school
  • beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding    
  • schoolbegroting
 
De verschillende geledingen in de MR hebben een gemeenschappelijk belang: de school. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Echter, soms wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft de een instemmingsrecht en de ander adviesrecht.
 
Als vuistregel kunnen we stellen dat de personeelsgeleding instemmingsrecht heeft bij alle zaken die direct over personeelsbeleid of arbeidsvoorwaarden gaan, zoals het formatiebeleid, de werktijden, nascholing, verlof, promotiebeleid, taakbeleid, nieuwe functies en beoordelingen. Ook voor de gevolgen voor het personeel van grote fusies, samenwerking met anderen en verandering van financieel beleid geldt dit instemmingsrecht. Als een geleding instemmingsrecht heeft, dan heeft de andere geleding adviesrecht.
De oudergeleding heeft onder meer instemmingsrecht over sponsoring, het beleid ten aanzien van de leerlingenvoorzieningen (b.v. BSO & TSO); de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en de klachtenregeling. In deze gevallen heeft de personeelsgeleding adviesrecht.
De school is verplicht alle noodzakelijke informatie aan de MR te verschaffen.
Voor belangstellende ouders is er documentatie over de MR beschikbaar op school.

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders:
Caroline van Dijck        0497 785151
Sonja van Avendonk    0497 382261
 
Namens de leerkrachten:
Monique Raijmakers    0497 516285 
Marianne Roelse            0497 386902